Zpráva pro zájemce o šestou třídu s  rozšířenou výukou  matematiky

Novinkypro rodičepro žáky

Zařazovací písemná zkouška se uskuteční v pondělí  6. 6. 2022

 1. v 10.00 hod. pro zájemce z  5.A, B naší školy

 2. ve 14:30 hod. pro zájemce ZŠ Trojská, žáky spádové  a pro přihlášené zájemce z jiných škol

Organizace zařazovací zkoušky bude upravena dle aktuálních podmínek

Pro zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou matematiky dle Vyhlášky č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,§ 9 odst.1., ředitel školy stanovil pro žáky 5.tříd tyto podmínky:

  1. Bude otevřena jedna matematická třída max. o 24 žácích
  2. Zájemci o 6. třídu s rozšířenou výukou matematiky projdou písemnou zkouškou, jejíž výsledky určí zařazení do matematické třídy
  3. V zařazovací zkoušce uspějí ti žáci, kteří získají alespoň 20bodů z celkového počtu 40 bodů.
  4. V případě rovnosti bodů přijímací zkoušky u jednotlivých uchazečů budou dalšími rozhodujícími kritérii:

a) známka z matematiky v I. pololetí 5.třídy

b) průměrný prospěch v I. pololetí 5. třídy

  1. Na základě výsledků zkoušky budou přednostně zařazováni naši žáci, žáci spádoví a přijatí žáci ZŠ Trojská, pro které jsme na II. stupni kmenovou školou.

Zbývající místa budou obsazena nespádovými žáky dle dosažených výsledků.

  1. Zájemci z jiných škol vyplní „Dotazník žáka třídy s rozšířeným vyučováním matematiky“ a zašlou do 27.5. 2022 na emailovou adresu:                        zssutka@zssutka.cz

Seznam zařazených žáků do třídy s rozšířenou výukou matematiky bude zveřejněn na webu školy a informační tabuli před školou ve středu 15.6.2022

 

Písemná zkouška do matematické třídy

Součástí písemné zkoušky budou úlohy, jejichž obtížnost odpovídá učivu matematiky 5.ročníku a několik logických úloh.

Doba zkoušky:

–  45 minut

–  60 minut pro žáky  s ind. vzdělávacími potřebami, které mohou ovlivnit přijímací pohovory do mat.třídy.

Doporučení  o úlevách pedagogicko – psychologické poradny  přinesou pouze žáci přicházející z jiných škol.

S sebou: psací a rýsovací potřeby, příp. pastelky

Zkoušky se konají ve III. patře v učebnách výpočetní techniky a matematiky

Upozornění :

Účast žáků z jiných škol je třeba předem potvrdit e-mailem na adresu:  zssutka@zssutka.cz  a  zaslat vyplněný „Dotazník žáka s rozšířenou výukou matematiky“, který je součástí této zprávy (dostupný prokliknutím tohoto textu).

Informace o výsledcích žáků, kteří nebudou zařazeni do mat. třídy podá tel., e-mailem nebo osobně po tel. objednání p.uč.Šolcová  (284 685 856, solcova@zssutka.cz).


Dalši příspěvky