Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

Novinkypro rodičeŠkolská rada

Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady\r\n\r\nVolby do školské rady byly vyhlášeny ředitelem školy dne 27. 8. 2021, kdy byla prostřednictvím webových stránek školy a umístěním na informační tabuli školy předána informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků.  Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do termínu 5. 9. 2021 na adresu školy.\r\n

  \r\n

 1. Do stanoveného termínu byl podán jeden návrh na kandidátku do školské rady:
 2. \r\n

\r\n                        Pan Jan Jeřábek – zákonný zástupce žáků 1. a 9. ročníku \r\n\r\nŘeditel školy jmenoval tříčlenný volební přípravný výbor, který byl pověřen dohledem nad průběhem voleb:\r\n\r\nMgr. Eva Rambousková\r\n\r\nMgr. Anna Kašparová\r\n\r\nBc. Petr Malknecht, Dis.\r\n\r\nVolební komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem:\r\n\r\nVolby proběhly ve dnech 6. 10. a 7. 10. 2021. Dostavilo se 100 oprávněných voličů,\r\n\r\nto je 19, 801 % oprávněných voličů. Všech 100 volebních lístků bylo platných.\r\n\r\nÚčast je zaznamenána podpisy voličů na prezenčních listinách – seznamech žáků celé školy. Zúčastnění zákonní zástupci obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátky vhodili do hlasovací urny.\r\n\r\nVýsledek voleb zákonného zástupce žáků do školské rady je tento:\r\n\r\nPan Jan Jeřábek byl volen zástupcem zákonných zástupců žáků do školské rady se 100 hlasy oprávněných voličů, to je 19,801 % oprávněných voličů. Bohužel však nebylo naplněno kritérium pro volební účast, tj. za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob. Z uvedeného důvodu nemůže být volba považována za platnou.\r\n\r\nS ohledem na skutečnost, že člen školské rady za zákonné zástupce nebyl zvolen ani v opakovaných volbách, jmenuje zbývajícího člena školské rady ředitel školy.\r\n

  \r\n

 1. Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu schváleného radou obce.
 2. \r\n

\r\n \r\n

  \r\n

 1. Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, volenému zástupci do školské rady a byl zaslán zřizovateli školy.
 2. \r\n

\r\nMgr. Eva Rambousková,\r\n\r\nčlenka přípravného výboru volby zákonného zástupce žáků do školské rady\r\n\r\nV Praze dne 8. 10. 2021


Dalši příspěvky