Zápis k základnímu vzdělávání

pro rodiče

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

zápis k základnímu vzdělávání proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy – viz §36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

TERMÍN ZÁPISU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

(Termíny zápisu jsou platné i pro děti s dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině, tzv. zvláštní zápis do prvních tříd se konat nebude. U zápisu budou přítomny ukrajinské paní asistentky.)

PONDĚLÍ 3. 4. 2023 od 14 do 18 hodin

ÚTERÝ 4. 4. 2023 od 14 do 17 hodin

RODIČE/ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE VYPLNÍ:

  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

– žádost je možné vyplnit ve škole v den zápisu, nebo přinést již vyplněnou (formulář je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy)

Důležité upozornění:

Na žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce je nutný podpis obou zákonných zástupců dítěte. Tzn. oba zákonní zástupci tímto podpisem vyjadřují svůj souhlas s přijetím dítěte do naší školyV případě nepřítomnosti u zápisu některého ze zákonných zástupců je nutné doložit jeho písemný souhlas (formulář je k dispozici na webových stránkách školy)

Možnost nastoupit do 1. třídy pro nešestileté děti

(formulář je k dispozici na webových stránkách školy)

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

DOKLADY POTŘEBNÉ K ZÁPISU:

OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce

RODNÝ LIST dítěte

V případě cizinců:

DOKLAD O DLOUHODOBÉM NEBO TRVALÉM POBYTU V ČR, DOKLAD O DOČASNÉ OCHRANĚ V SOUVISLOSTI S VÁLKOU NA UKRAJINĚ (prodloužit dočasnou ochranu mohou všichni držitelé dočasné ochrany, kteří ji získali do konce roku 2022 a jejíž platnost vyprší do 31. března 2023)

DOKLAD O ADRESE BYDLIŠTĚ DÍTĚTE (nájemní smlouva)

CESTOVNÍ PAS

KARTA POJIŠTĚNCE

  •  ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

(formulář je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy)

Důležité upozornění:

Součástí této žádosti je i doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě, že jste včas neobdrželi potřebná doporučení, podejte pouze žádost o odklad školní docházky v termínu zápisu, správní řízení bude přerušeno a teprve po doručení obou příloh bude řízení ukončeno.

MOŽNOST NAHLÉDNOUT DO SPISU:

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu oznamujeme účastníkům řízení (tj. nezletilé dítě zastoupené zákonným zástupcem), že dne 17. 4. 2023 od 14 do 15 hodin bude po předchozí domluvě umožněno nahlédnout do spisu, a to v kanceláři Mgr. Zuzany Klouboučníkové.

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY:

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo o odkladu školní docházky budou zveřejněna 3. 5. 2023 na webových stránkách školy a ve vitríně u hlavního vchodu do budovy. Seznam žáků bude zpracován pod přidělenými registračními čísly, která budou přidělována k žádostem v den zápisu.

Možnost konzultace:

V případě, že se vyskytnou překážky, které Vám zamezí zúčastnit se zápisu k základnímu vzdělávání v uvedeném termínu, nebo budete mít jakýkoli dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím elektronické pošty (kloboucnikova@zssutka.cz), nebo telefonicky +420 720 986 278.

Všechny dokumenty potřebné pro zápis jsou k dispozici na webových stránkách školy:  

 Zápis do prvního ročníku

Těšíme se na Vaše děti a spolupráci s Vámi!

Mgr. Eva Rambousková, ředitelka školy

 

Mapa spádovosti naší školy.


Dalši příspěvky