Provoz školy ve školním roce 2020/2021

Novinkypro rodičepro žáky

Vstupní informace\r\n

  \r\n

 1.  1. září otevíráme školu pro všechny naše žáky a zahajujeme činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 2. \r\n

 3. Epidemiologická situace těchto dní nám dovoluje zahájit vyučování všech žáků zatím bez výrazných hygienických omezení. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kroužcích.
 4. \r\n

 5. Zvážili jsme některé aspekty pobytu dětí ve škole podle Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19, který má charakter doporučení hygienických a organizačních preventivních opatření. Obecná doporučení jsme formulovali do konkrétních pravidel podle možností naší školy (počet dětí, počet pedagogických pracovníků,  kapacita školních prostor, dispozice učeben, jídelny apod.). Realizovatelná hygienická i organizační doporučení možná v naší škole jsme nastavili jako závazná pravidla tak, abychom co nejvíce eliminovali případné větší rozšíření viru ve škole.
 6. \r\n

\r\nInformace o hygienických opatřeních \r\n

  \r\n

 1. Žáci ve škole pobývají bez roušky. Přesto je nezbytné mít v tašce připravené dvě roušky v igelitovém sáčku pro případ náhlé změny hygienických podmínek ve škole. Žák má možnost dle vlastní úvahy roušku použít, ať už z ohleduplnosti, nebo pro vlastní ochranu. Povinností žáka je použít roušku podle pokynů vyučujících v případě aktuálního ohrožení třídy.
 2. \r\n

 3. Důležitým preventivním faktorem je osobní hygiena žáka – především mytí  a dezinfekce rukou. Po příchodu do budovy školy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem z dávkovače nebo si vydezinfikuje ruce. V učebnách, na toaletách, ve školní jídelně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou, tekuté mýdlo v dávkovači a jednorázové ručníky.
 4. \r\n

 5. Větrání učeben, jako důležitý prostředek prevence, se bude provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 6. \r\n

 7. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 8. \r\n

 9. Vstup do školy zákonných zástupců bude umožněn jen v rouškách.
 10. \r\n

 11. Vstup rodičů do vestibulu školy při předávání dětí z družiny bude možný jen s rouškou.
 12. \r\n

 13. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 14. \r\n

\r\nPodezření na výskyt nákazy COVID-19 u žáka nebo onemocnění žáka\r\n

  \r\n

 1. Jsou-li patrné příznaky onemocnění doma, žák doma zůstává.
 2. \r\n

 3. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 4. \r\n

 5. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost oznámí zástupce vedení školy zákonnému zástupci neprodleně a bude jej informovat o nutnosti bezodkladného převzetí žáka ze školy. Pokud toto není možné, bude žák přemístěn do zabezpečeného prostoru, který je určen k oddělení žáka od ostatních. Karanténa je určena v oddělené místnosti se samostatným sociálním zázemím a samostatným vchodem za malou tělocvičnou.
 6. \r\n

 7. V izolaci pobývá žák až do doby převzetí zákonným zástupcem.
 8. \r\n

 9. Škola stanovuje jednotné místo pro oznámení ohledně onemocnění žáků, a to podatelnu školy (kancelář paní hospodářky) t:284855856, mail: hospodarka@zssutka.cz
 10. \r\n

 11. V případě onemocnění žáka COVID-19 škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a dále o následných krocích v provozu školy stanovených KHS.
 12. \r\n

\r\nŠkolní jídelna\r\n

  \r\n

 1. Obědy ve školní jídelně budou vydávány podle zvlášť vypracovaného časového plánu tak, aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu žáků v jídelně a netvořily se fronty. Stravování ve škole bude probíhat v oddělených skupinách dle tříd.
 2. \r\n

 3. Harmonogram výdeje obědů jednotlivých tříd je plánován tak, aby byl v souladu s rozvrhem dané třídy.
 4. \r\n

 5. Před vstupem do jídelny si žáci před odběrem stravy dezinfikují (omyjí) ruce.
 6. \r\n

 7. Bude se vařit jedno jídlo, nebude umožněn samoobslužný výdej příborů z hromadných zásobníků, odběr příloh a pití.
 8. \r\n

\r\nŠkolní družina\r\n

  \r\n

 1. Školní družina bude mít sedm oddělení.
 2. \r\n

 3. Provoz ranní družiny je zajištěn.
 4. \r\n

 5. Hromadné odchody žáků po vlnách se nemění.
 6. \r\n

 7. Zájmové útvary (kroužky) budou organizovány zatím bez omezení.
 8. \r\n

\r\nVážení rodiče, pokud by došlo ke zhoršení zdravotní situace ve škole nebo k zhoršení epidemiologické situace v našem městě, budeme muset reagovat zpřísněním hygienických pravidel a doplnit pravidla stávající. O jakékoliv změně budete neprodleně informováni.\r\n\r\nMgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy\r\n\r\n27.8.2020\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n 


Dalši příspěvky