Přípravná třída

pro rodiče

Vážení rodiče,

ve školním roce 2023/2024 plánujeme otevřít PŘÍPRAVNOU TŘÍDU. Třída bude otevřena v souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v případě dostatečného počtu zájemců.

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Přípravná třída bude otevřena při minimálním počtu deseti přihlášených dětí, maximální povolený počet dětí ve třídě je patnáct. Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění dítěte do vyučovacího procesu v 1. třídě. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí k zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou zejména řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

Přípravná třída je bezplatná. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky. Děti se neklasifikují. Výuka trvá pravidelně od 8:00 do 11:40 hodin. Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, taktéž je hrazeno zákonnými zástupci.

 

Do přípravné třídy budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky na základě Žádosti o přijetí do přípravné třídy (formulář je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy), jejíž součástí jsou povinné podklady – doporučení pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra, rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky.

 

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy je určené následujícími kritérii pro přijetí:

  1. Dítě s povoleným odkladem školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
  2. Dítě s povoleným odkladem školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
  3. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
  4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. Do losování budou zařazeni uchazeči, kteří budou konkrétní kritérium splňovat. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, ten bude zveřejněn na webových stránkách školy.

 

Žádost o přijetí se všemi náležitostmi je nutno doručit do školy v termínu od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 jedním z následujících způsobů:

  • Datovou schránkou: b8kw763
  • E-mailem s elektronickým podpisem na adresu: reditelka@zssutka.cz
  • Poštou na adresu:

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28

Na Šutce 28/440

182 00 Praha 8

  • Osobně po předchozí domluvě

 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dle přidělených registračních čísel na webových stránkách školy a na vývěsce školy, a to nejpozději k 19. 6. 2023.

 

V Praze 31. 3. 2023

 

Mgr. Eva Rambousková

ředitelka školy

 


Dalši příspěvky