Pravidla k provozu školy od 1. 9. 2021

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče, \r\n\r\n v souladu s platnými právními předpisy, krizovými opatřeními vlády České republiky a dokumentem Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování ze dne 17. 8. 2021 (https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf) je nutné zabezpečit níže uvedené podmínky k provozu školy a závazná pravidla ochrany zdraví. Žádáme Vás proto o součinnost v zájmu bezproblémového zahájení školného roku.\r\n

  \r\n

 1. Základní podmínky osobní přítomnosti žáků ve škole
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 • Žáci (zákonní zástupci) jsou povinni si při vstupu do budovy a při pohybu ve společných prostorech školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví (např. respirátor FFP2, KN 95; žáci do 15 let zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének). Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
 • \r\n

\r\n

a) osoby s poruchou intelektu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

\r\n

b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

\r\n\r\n

  \r\n

 • Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).
 • \r\n

 • Při příchodu a vstupu do školy žádná opatření organizačního charakteru (skupiny, harmonogram příchodů) zavedena nejsou.
 • \r\n

 • Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že žák vykazující příznaky respirační infekce či jakékoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebude do školy vyslán. Vážení rodiče, prosíme, neposílejte v takovém případě své dítě do školy.
 • \r\n

 • Bude-li při vstupu do budovy školy žák vykazovat příznaky onemocnění, nemůže být do školy vpuštěn a zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout.
 • \r\n

 • Po příchodu do budovy školy si žák neodkladně vydezinfikuje ruce. Následně odchází do určené učebny.
 • \r\n

 • Žáci nosí ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.
 • \r\n

 • V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.
 • \r\n

\r\n2. Preventivní screeningové testování\r\n

  \r\n

 • Preventivní screeningové testování žáků bude realizováno neinvazivním odběrem (stěrem) z přední části dutiny nosní. Test si provede na základě pokynů pověřeného pracovníka školy žák samotný.
 • \r\n

\r\nTest Genrui BioTech (viz obrázek pod textem)\r\n

  \r\n

 • Preventivní screeningové testování se uskuteční dne  1. září 2021 a dále bude realizováno ve dnech 6. září 2021 9. září 2021, vždy na počátku vyučování.
 • \r\n

 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. V případě, že se žák nezúčastnil testování v určený den, tuto skutečnost je povinen první den jeho přítomnosti neprodleně po svém příchodu do školy nahlásit dohledu na vrátnici. Následně samotestování provede pod dohledem pověřené osoby.
 • \r\n

 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • \r\n

 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tj.:
 • \r\n

\r\n

a) má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných vnitřních, ale i venkovních prostorech školy (pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru),\r\nb) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,\r\nc) nesmí zpívat,\r\nd) v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

\r\n\r\n

  \r\n

 • V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni a poučeni o dalším postupu. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je následně povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace (potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost).
 • \r\n

 • Distanční způsob vzdělávání škola zajišťuje jen za podmínek stanovených v  184a odst. 1 školského zákona.
 • \r\n

 • Další podrobné informace o preventivním antigenním testování ve školách naleznete na Informačním webovém portálu MŠMT. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců ve škole jsou zveřejněny na tomto odkazu: https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#1-provoz-%C5%A1koly-krou%C5%BEky-praxe-dal%C5%A1%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-a-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
 • \r\n

\r\n \r\n\r\n3. Nevolnost žáka v průběhu jeho pobytu ve škole\r\n

  \r\n

 • Žák má povinnost hlásit pedagogickým pracovníkům jakoukoli změnu svého zdravotního stavu během pobytu ve škole.
 • \r\n

 • V případě, že žák bude v průběhu jeho přítomnosti ve škole vykazovat některý z příznaků respiračního onemocnění, bude odveden do určené izolační místnosti. Následně je o zdravotním stavu informován zákonný zástupce, který je povinen si žáka ve škole neprodleně vyzvednout. Při vyzvednutí žáka je zákonný zástupce upozorněn na nutnost kontaktování dětského praktického lékaře a dále postupuje dle jeho instrukcí.
 • \r\n

\r\n


Dalši příspěvky