Povinné informace


Naše škola se stala úspěšným žadatelem Výzvy 02_20_081 Šablony III

Název projektu: ZŠ Na Šutce 28 –šablony III

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020638

Zahájení realizace projektu: 1.9.2021

Ukončení realizace projektu: 30.6.2023

Délka realizace: 22 měsíců

Výše podpory: 979.434,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projektem jsou podporovány aktivity ZŠ:

 • Personální podpora: školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

 • Projektová výuka

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

 • Zájmové kluby: čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základních škol. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

V Praze dne 1.9.2021

Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy

 


Zřizovací listina

vydaná 19.12. 2001, kterou se dnem 1.1. 2002 zřizuje Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 jako příspěvková organizace. IČO: 60 461 845 IZO: 102 261 253 Ředitel školy: Mgr. Zbyněk Drozda, jmenován ředitelkou odboru školství MHMP ing.DášouHostašovou dne 13.6.2002, s účinností od 1.8.2002 na základě výsledků konkurzního řízení. Poskytování informací a vyřizování podnětů, oznámení a stížností je v kompetenci ředitele školy. Vymezení pravomoci ředitele školy je stanoveno zákonem č. 561/2004 Ředitel školy podle školského zákona č. 561/2004 Sb. v oblastí informací:

  • §10 (3) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílají zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 • 164
  1. Ředitel školy a školského zařízení
   • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
   • odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
   • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
   • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
   • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
   • zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
   • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
   • odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.
 1. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.
 • 165
 1. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále
   • stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
   • odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
   • předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

2. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

   • přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
   • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,
   • odkladu povinné školní docházky podle § 37,
   • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
   • přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. l a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
   • přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
   • přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
   • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8,
   • snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
   • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
   • uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
   • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem Výzvy 02_18_064 Šablony II – hlavní město Praha

Název projektu: ZŠ Na Šutce 28

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0014109

Zahájení realizace projektu: 1.9.2019

Ukončení realizace projektu: 31.8.2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 2.016.367,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projektem jsou podporovány aktivity ZŠ a ŠD:

  • Personální podpora: školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP.

  • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

  • Projektová výuka

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

  • Zájmové kluby: čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základních škol. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

V Praze dne 22.10.2019

Mgr. Zbyněk Drozda ředitel školy