INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Novinkypro rodiče

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ\r\n\r\n29.08.2021\r\n\r\nTento dokument předkládá Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28  svým jménem jako „správce osobních údajů“ a je určena Vám zákonným zástupcům dětí/žáků jako subjektů údajů (společně “vy” nebo „subjekt osobních údajů“).\r\n\r\nV souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování osobních údajů Vašeho dítěte. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, po jakou dobu a jakým způsobem bude zpracování probíhat.\r\n\r\n (A) Jak získáváme osobní údaje\r\n\r\nTestování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. S ohledem na samotestování shromažďujeme osobní údaje:\r\n

  \r\n

 • přímo od dítěte/žáka (subjekt údajů);
 • \r\n

 • ze školní matriky.
 • \r\n

\r\n (B) Osobní údaje (kategorie), které můžeme zpracovávat\r\n\r\nSprávce osobních údajů může zpracovávat následující Osobní údaje:\r\n

  \r\n

 • Základní údaje: jméno a příjmení; třída; datum provedení testu (citlivý osobní údaj*); výsledek testu (citlivý osobní údaj*); informace o výjimce z povinného testování nebo datum testování na jiném místě.
 • \r\n

\r\n* citlivý osobní údaj – osobní údaj zvláštní kategorie. K těmto údajů přistupujeme se zvláštní opatrností a požadavkem na zajištění vysoké úrovně bezpečnosti.\r\n\r\n(C) Účely a právní základ zpracování dotčených osobních údajů\r\n\r\n(C.1.) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny\r\n

  \r\n

 • Zdraví a bezpečnost: ochrana zdraví a bezpečnost při vzdělávání; ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zajištění bezpečného prostředí při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících);
 • \r\n

 • Dodržování pracovního práva a zákonných povinností: splnění právní povinnosti (§ 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 2 zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. srpna 2021 pod č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/, kterým se nařizuje školám a školským zařízením zajistit preventivní testování dětí a žáků;
 • \r\n

\r\n (C.2.) Právní základ pro Zpracování\r\n

  \r\n

 • Soulad s právními předpisy: osobní údaje můžeme zpracovávat podle čl. 6. odst. 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), je-li zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které musíme jako škola/školské zařízení zpracovávat. V případě údaje o výsledku testu jako zvláštního (citlivého) údaje také podle čl. 9 odst. 2 písm. i) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tedy je-li zpracování nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.
 • \r\n

\r\n(D) Doba uchování daných osobních údajů\r\n\r\n(1) Osobní údaje budeme uchovávat ve formě, která umožní vaši identifikaci, pouze do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.\r\n\r\na:\r\n\r\n(2) Kromě toho, pokud budou vzneseny jakékoli příslušné právní nároky nebo bude zahájeno jakékoli jiné právní řízení, můžeme pokračovat ve zpracování Vašich osobních údajů po taková další období, která jsou nezbytná v souvislosti s tímto nárokem nebo takovým řízením.\r\n\r\n(E) Předávání osobních údajů do třetích zemí\r\n\r\nOsobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.\r\n\r\n (F) Příjemci osobních údajů\r\n\r\nPříjemcem osobních údajů mohou být orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice). Osobní údaje mohou být také zpřístupněny oprávněným kontrolním orgánům při kontrole plnění mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.\r\n\r\n(G) Práva, která máte ve vztahu k osobním údajům\r\n\r\nDalší informace o zpracování osobních údajů a veškerá Vaše práva naleznete na www.zssutka.cz (Naše škola – Zásady zpracování osobních údajů).\r\n\r\n (L) Kontaktní údaje\r\n\r\nJakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení nebo ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, mohou být adresovány Pověřenci ochrany osobních údajů na e-mailové adrese: eva.janeckova@praha8.cz\r\n\r\nZbyněk Drozda, ředitel školy\r\n\r\n 


Dalši příspěvky