DOPORUČENÍ A PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Novinkypro rodičepro žákyVýchovná poradkyně

DOPORUČENÍ A PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY\r\n

  \r\n

 • Využijte tiskopisy zveřejněné na webových stránkách cermat.cz, www.msmt.cz, nebo na webových stránkách konkrétní střední školy.
 • \r\n

 • Údaje můžete vyplnit elektronicky, jsou lépe čitelné a redukují chybovost. Proces potvrzování přihlášek základní školou se tak urychlí. V případě potřeby bude možné tiskopisy získat ve škole.
 • \r\n

 • Dobře sledujte webové stránky vybraných středních škol, protože do 31. ledna musí ředitel SŠ vyhlásit kritéria přijímacího řízení. Nic nebude fungovat plošně, každá střední škola může zvolit jiný postup – jednotnou zkoušku Cermat, školní zkoušku, případně i přijetí bez zkoušky.
 • \r\n

 • Při vyplňování přihlášky využívejte vysvětlivky, které jsou uvedeny v zápatí tiskopisu.
 • \r\n

 • V případě nejasností se obraťte na výchovnou poradkyni (Marie Malimánková – malimankova@zssutka.cz) nebo přímo na vybranou střední školu.
 • \r\n

 • Pokud se žák hlásí na dvě školy, nesmí se na tiskopisech zaměnit pořadí škol. Přihlášky by měly být identické.
 • \r\n

 • Je možné se hlásit na jednu střední školu, lišit se budou pouze obory a tím i jejich kódy. Opět to budou dvě identické přihlášky.
 • \r\n

 • K přihlášce nezapomeňte přiložit všechny dokumenty, které požaduje střední škola nebo které jsou nezbytné, např. Doporučení školského poradenského zařízení o úpravě podmínek ke vzdělávání (týká se uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou minimálně 2 roky v péči poradny) nebo závěr o zdravotní způsobilosti.
 • \r\n

 • Na přihlášce uvádějte kontaktní údaje (mobilní telefon, e-mail).
 • \r\n

\r\nPŘEDNÍ STRANA PŘIHLÁŠKY – ÚDAJE O UCHAZEČI A JEHO ZÁKONNÉM   ZÁSTUPCI\r\n

  \r\n

 • Vyplňte jméno, příjmení, státní občanství = ČR, datum a místo narození.
 • \r\n

 • Nově se vyplňuje také rodné číslo.
 • \r\n

 • Dále je nutné vyplnit adresu trvalého pobytu, příp. adresu pro doručování písemností, liší-li s od adresy trvalého pobytu.
 • \r\n

 • Nutné je uvést i kontakty na zákonné zástupce – telefon, mail.
 • \r\n

 • V případě uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba uvést na přihlášce, zda přikládáte Doporučení školského poradenského zařízení, a tedy žádáte o úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání. Doporučení se odevzdává jako samostatná příloha přihlášky, a to na formuláři, který vydá příslušná pedagogicko-psychologická poradna na základě vyžádání zákonného zástupce.
 • \r\n

\r\nÚDAJE O ŠKOLE A OBORU VZDĚLÁNÍ\r\n

  \r\n

 • Uvést je nutné název + adresa školy, kód a název oboru.
 • \r\n

 • Pořadí, v jakém uvedete jednotlivé školy, příp. obory vzdělání, je důležité pro termín, ve kterém budete na příslušné škole konat jednotnou přijímací zkoušku – 1. škola tedy znamená první termín konání, 2. škola druhý termín konání jednotné přijímací zkoušky.
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • Pole „Termín školní přijímací zkoušky“ vyplňte pouze v případě, že ředitel SŠ vyhlásil kromě jednotné přijímací zkoušky i další zkoušku (např. z obecných studijních předpokladů, z cizího jazyka atd.)
 • \r\n

 • Pokud jste již dříve podali modrou přihlášku do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou a nyní podáváte růžovou přihlášku do oborů bez talentové zkoušky, vyznačte na těchto přihláškách v poli „Jednotná zkouška“, že budete jednotnou zkoušku v příslušném termínu konat na jiné škole. Správné vyplnění tohoto pole je jediným spolehlivým způsobem, jak škole předáte informaci, že v daném termínu budete jednotnou přijímací zkoušku konat na jiném místě.  Ačkoliv nebudete fyzicky na příslušné škole jednotnou přijímací zkoušku konat, i ona z ní obdrží vaše výsledky.
 • \r\n

\r\nZÁVĚR O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI\r\n

  \r\n

 • Poslední část přední strany přihlášky je vymezena zdravotní způsobilosti.
 • \r\n

 • Je nutné na vybraných středních školách zjistit, zda vyžadují ověření zdravotní způsobilosti. Netýká se všech středních škol.
 • \r\n

\r\nZADNÍ STRANA PŘIHLÁŠKY\r\n

  \r\n

 • Zadní strana přihlášky slouží k vyplnění prospěchu.
 • \r\n

 • V rámci klasifikace se dokládají výsledky z předcházejících dvou ročníků vzdělávání.
 • \r\n

 • Je nutné zjistit si u vybrané střední školy, které ročníky budou požadovat, většinou to byly poslední dva, ale nebude to platit plošně!!!
 • \r\n

 • Na zadní straně přihlášky vyplňte – IZO školy: 102 261 253
 • \r\n

 • Doplňte počet listů samostatných příloh, které k tiskopisu přikládáte.
 • \r\n

 • Do pole – PŘEDMĚT (povinné a volitelné předměty) se jako první doplní CHOVÁNÍ a následně jednotlivé předměty tak, jak jsou uvedeny na vysvědčení.
 • \r\n

 • Do pole ROČNÍK / ŠKOLNÍ ROK se nově pod doplněním ročníku (např. osmý) uvede i školní rok, ve kterém byl daný ročník absolvován, protože se nebude hodnotit druhé pololetí školního roku 2019/2020.
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • Uchazeč doplní známky podle vysvědčení.
 • \r\n

 • Doplněné známky pak zkontroluje třídní učitel a doplní průměry dle katalogových listů.
 • \r\n

 • Do pole Schopnosti, vědomosti, zájmy…… se nic nedoplňuje. Je to místo pro razítko vzdělávacího programu základní školy.
 • \r\n

\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nTakto vyplněnou přihlášku přinese žák do školy k rukám třídního učitele, případně výchovné poradkyni k následnému doplnění a potvrzení uvedených údajů. \r\n\r\nPotvrzenou přihlášku musí uchazeč doručit na příslušnou střední školu do 1. března 2021.\r\n\r\n\r\nMarie Malimánková, výchovná poradkyně, 27.1. 2021


Dalši příspěvky