PŘIJÍMACÍ POHOVORY DO ŠESTÉ TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY

se uskuteční v pondělí 29.5. ve 14:30 hod.

Pro zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou matematiky dle „Vyhlášky č.48/2005 Sb.o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, §9,odst.1., ředitel školy stanovil pro žáky 5.tříd a nově příchozí tyto podmínky:

 1. Zájemci v den pohovorů 29.5.2017 vyplní „Přihlášku žáka třídy s rozšířeným vyučováním matematiky“
 2. Zájemci o zařazení do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky projdou písemnými přijímacími pohovory, jejichž výsledky určí zařazení do matematické třídy
 3. Bez pohovorů budou přijati naši žáci, kteří ve školním roce 2016/17 získali obvodním kole Matematické olympiády nebo Pythagoriády 12 a více bodů
 4. V případě rovnosti bodů přijímacích pohovorů u jednotlivých uchazečů budou dalšími rozhodujícími kritérii:
  1. známka z matematiky v I. pololetí 5.třídy
  2. průměrný prospěch v I. pololetí 5.třídy
 5. Bude otevřena 1 matematická třída. Do počtu 20 budou přijati žáci dle pořadí dosaženého na základě získaného výsledku písemných pohovorů. Zbývající místa budou přednostně obsazena kmenovými (spádovými) žáky
 6. Žáci z jiných škol (nespádoví) budou zařazováni do matematické třídy pouze na základě dosaženého pořadí v přijímacích pohovorech a do určeného počtu

Seznam zařazených žáků do třídy s rozšířenou výukou matematiky bude zveřejněn na web školy a informační tabuli před školou v pondělí 5.6.2017

Informace o výsledcích žáků, kteří nebudou zařazeni do mat. třídy podá tel. ,e-mailem (solcova@zssutka) nebo osobně po tel. objednání p.uč.Šolcová

Písemná zkouška do matematické třídy

Součástí písemné zkoušky budou úlohy, jejichž obtížnost odpovídá učivu matematiky 5. ročníku,a několik logických úloh.

Doba zkoušky

 • 45 minut
 • 60 minut pro žáky s ind. vzdělávacími potřebami, které mohou ovlivnit přijímacípohovory do mat.třídy. Doporučení o úlevách ped. poradny přinesou pouze žáci přicházející z jiných škol.

S sebou: psací a rýsovací potřeby, příp. pastelky

Zkoušky se konají ve III. patře v učebnách výpočetní techniky a matematiky