ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis do 1. ročníku proběhne v naší škole

v pondělí 3. 4. 2017 od 14:00 do 18:00 hodin,

v úterý 4. 4. 2017 od 14:00 do 17:00 hodin.

Pro školní rok 2017/ 2018 budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2017 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se dostaví s dítětem jeho zákonný zástupce. Při zápisu je nutno předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Cizinci pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u občanů států EU) a průkaz zdravotního pojištění.

Důležité upozornění:

Na žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce je nutný podpis obou zákonných zástupců dítěte, oba zákonní zástupci tímto podpisem vyjadřují svůj souhlas s přijetím dítěte do naší školy.

Je možné postupovat takto:

 1. K zápisu se dostaví oba zákonní zástupci a žádost vyplní na místě.
 2. Dostaví-li se k zápisu jen jeden zákonný zástupce (druhý z jakéhokoliv důvodu nemůže), má možnost si přinést již vyplněnou a oběma podepsanou žádost, nebo ověřenou plnou moc podepsanou druhým zákonným zástupcem.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zápisu nebo v případě, že se nemůžete v uvedených dnech k zápisu ze závažných důvodů dostavit, je možné se na nás obrátit 7. 1. 2017 v „Den otevřených dveří“, popřípadě nás kontaktujte telefonicky na čísle 284 685 856 (l. 35), nebo e-mailem rambouskova@zssutka.cz.

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018

Ředitel Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28 stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy. Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění.

Do prvních tříd Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28 se přijímají děti podle následujících kritérií:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 5. Dítě s místem trvaleho pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Stanovení pořadí

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losováni dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. Losování proběhne za účasti např. ředitele školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele. O průběhu losováni a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Doplňující informace:

Možnost nastoupit do 1. ročníku pro nešestileté děti

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Na rozhodování ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o přijetí do prvního ročníku a o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37 školského zákona se vztahuje správní řád (§ 165 odst. 2 školského zákona).

Ke stažení:

 1. Žádost o přijetí
 2. Žádost o předčasné přijetí
 3. Žádost o odklad
 4. Vzor plné moci
 5. Spádovost – školský obvod ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28

Praha, 3. 1. 2017

Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy

PřílohaVelikost
Zadost_o_prijeti_k_zakladni_vzdelavani.doc663 KB
Zadost_o_predcasne_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani.doc666.5 KB
Zadost_o_odklad.doc662 KB
Plna_moc_-_souhlas_zakonneho_zastupce.doc27.5 KB
Mestska_cast_Praha_8_-_spadovost.doc55.5 KB