Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně:Mgr. Marie Malimánková

Telefon: 284 685 856, linka 28

E-mail: malimankova@zssutka.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14.30 – 15.30 hod (po předchozí telefonické domluvě)

Poradenské činnosti:

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů péče o tyto žáky
 • Zprostředkovávání diagnostiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků

Metodické a informační činnosti:

 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Předávání odborných informací v této oblasti pracovníkům školy
 • Poskytování informací o činnosti poradenských zařízení žákům a jejich zákonným zástupcům
 • Shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Vedeních písemných záznamů o vlastní činnosti

Na výchovného poradce se lze obracet s následujícími okruhy problémů:

 1. neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva
 2. zdravotní omezení, případně zvýhodnění v různých oblastech vzdělávání (dyslexie, dyspraxie apod.)
 3. problémy ve vztazích
  • se spolužáky
  • se členy rodiny
  • s učitelem
 4. problémy se sebou samým (např. strach, úzkost, deprese aj.)
 5. otázky volby střední školy