ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

část: ŠKOLNÍ ŘÁD

Vypracoval: Zbyněk Drozda , ředitel školy

Schválil: Zbyněk Drozda , ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne: 2.11.2016

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 2.11.2016

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 2.11.2016

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy

Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Tento školní řád je závazný předpis, který upravuje vnitřní život školy.
Je platný a závazný pro všechny žáky, zaměstnance a účastníky školních akcí ve školní budově i mimo ni.
Je sestaven tak, aby se všichni účastníci cítili ve škole dobře, aby nebyl nikdo ponižován ani vyvyšován a aby každý věděl, že pro pocit jistoty musí rovněž dodržovat stanovená pravidla.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Každý pracovník školy, žák školy a jeho zákonný zástupce

 • je svobodný do té míry, do které svojí činností neomezuje práva ostatních
 • je odpovědný za své jednání, respektuje partnerské vztahy
 • je členem společenství žáků, rodičů, pedagogů a ostatních zaměstnanců školy

Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy. Tvoje chování, chování tvých rodičů a pracovníků školy jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilují o dodržování základních společenských pravidel:

 • VSTOUPIL JSI – POZDRAV.
 • ODCHÁZÍŠ – ROZLUČ SE.
 • CHCEŠ-LI – ŘEKNI PROSÍM.
 • DOSTANEŠ-LI – ŘEKNI DĚKUJI.
 • POUŽÍVEJ I OSTATNÍ „KOUZELNÁ“ SLOVA, KTERÁ K SOBĚ LIDI PŘIBLIŽUJÍ.
 • NESKÁKEJ NIKOMU DO ŘEČI, KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR.
 • NIKOMU NEUBLIŽUJ – JEN SLABOŠI A ZBABĚLCI SI MUSÍ DOKAZOVAT SVOJI SÍLU.
 • NENIČ – KAŽDÁ VĚC, KTERÁ TI POSLOUŽILA, POSLOUŽÍ I DRUHÝM.
 • NETRAP SE – VŠECHNY DVEŘE JSOU ZDE OTEVŘENÉ, PROTO SE PŘIJĎ ROZDĚLIT O KAŽDOU BOLEST I RADOST.
 • MLUV PRAVDU – LEŽ A POMLUVA MEZI SLUŠNÉ LIDI NEPATŘÍ.
 • VAŽ SI SÁM SEBE I DRUHÝCH – V ŽIVOTĚ JE DŮLEŽITÉ ZNÁT CENU SVOU I DRUHÝCH.
 • NEČIŇ JINÝM TO, CO NECHCEŠ, ABY BYLO ČINĚNO TOBĚ!
 • NEBOJ SE PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY, NEBOJ SE NEÚSPĚCHU.

Buď partnerem učitele ve výchovně vzdělávacím procesu. Máš právo na důstojné a korektní zacházení.

ŽÁCI MAJÍ PRÁVO

 1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
 2. být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
 5. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
 6. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu

s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.

DOCHÁZKA DO ŠKOLY

 1. Žák přichází do školy 10 – 15 minut před začátkem vyučování.
 2. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce.
 3. Způsob omlouvání nepřítomnosti žáka:
  1. nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování.
   • Třídního učitele – nepřesáhne-li doba nepřítomnosti 3 pracovní dny (do 3 dnů).
   • Ředitele školy – přesahuje- li doba nepřítomnosti 3 dny (nad 3 dny),
  2. nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zástupce žáka povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti,
  3. odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonného zastupce, kterou žák předloží třídnímu učiteli. Tato písemná omluva musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení žáka, den a čas odchodu žáka, přesné určení způsobu odchodu ze školy (žák odchází sám nebo žáka si vyzvedne v určený čas zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba) a vyjádření, že po odchodu ze školy přebírá zákonný zástupce za žáka plnou právní odpovědnost. Jen na základě písemné omluvy podepsané zákonným zástupcem, která má výše uvedené náležitosti, může být žák uvolněn před ukončením vyučování.
 4. V jednotlivých odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení nebo jiný doklad o příčině žákovy nepřítomnosti ve škole.
 5. Škola a zdravotnické zařízení jsou v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí , povinni oznamovat orgánu sociálně právní ochrany dětí skutečnost nasvědčující tomu, že se v konkrétních případech jedná o zanedbávání školní docházky.
 6. Onemocní-li žák nakažlivou chorobou, nebo vyskytne-li se taková choroba u osob, s nimiž žák bydlí, oznámí to zákonný zástupce neprodleně škole. V takovém případě může žák pokračovat ve školní docházce jen se souhlasem lékaře.
 7. Docházka do nepovinných předmětů, školní družiny a školního klubu je pro přihlášené a přijaté žáky povinná.

CHOVÁNÍ ŽÁKA

 1. Žák přichází do školy čistě a vhodně upraven.
 2. Jestliže se nemohl na vyučování připravit, nebo vypracovat domácí úlohu, omluví se učiteli na počátku vyučovací hodiny.
 3. K řediteli školy, ke všem učitelům, vychovatelům a ostatním zaměstnancům školy se chová zdvořile a při setkání je zdraví. Ve styku s pracovníky školy užívají žáci oslovení „pane řediteli“, „paní učitelko“ apod.
 4. Žák šetrně zachází s učebnicemi a školními potřebami, udržuje své místo, třídu a ostatní školní prostory v čistotě a pořádku.
 5. Před začátkem vyučovací hodiny si žák připraví věci potřebné k vyučování. Před hodinou tělesné výchovy se převlékne do cvičebního úboru, před pracovním vyučováním do pracovního oděvu.
 6. Při vyučovací hodině bez dovolení neopustí učebnu, ani své místo. Chce-li odpovídat, nebo se na něco zeptat, hlásí se zdvižením ruky.
 7. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do učebny a při jejich odchodu pozdraví žáci povstáním, nekonají-li právě manuální práce, popřípadě tělesná cvičení.
 8. Chování žáků před vyučováním a o přestávkách se řídí režimem školy.
 9. Ve školní družině a ve školním klubu se žáci chovají podle pokynů vychovatelů.
 10. Ve školní jídelně se žáci chovají ukázněně, dodržují hygienická a společenská pravidla.

POVINNOSTI ŽÁKŮ

 1. Žáci chodí do školy včas. V šatnách se žáci přezují a odloží svrchní oděv.
 2. Jakmile žák vstoupí do školy, nesmí ji během vyučování svévolně opustit. V době polední pauzy se nesmí zdržovat v budově bez pedagogického dozoru
 3. V průběhu vyučování neopouští žák bez dovolení své místo, pracovnu a budovu školy. Žáci přecházejí do učeben vždy na začátku přestávky, kromě přestávky rekreační, kdy se stěhují až po přípravném zvonění.
 4. Při příchodu do třídy se připraví na vyučovací hodinu. Žákovská služba obstará pomůcky, které bude učitel potřebovat. Každý žák ručí za pořádek na svém místě.
 5. Nemohl-li se žák na vyučování připravit, či nesplnil-li úkol, omluví se na počátku hodiny. Pozdější omluvy nelze brát v úvahu.
 6. Pokud se vyučující nedostavil do 5 minut do hodiny, oznámí tuto skutečnost pověřený žák zástupkyni řed., řediteli, nebo někomu z učitelů.
 7. Po ukončení vyučování každý uklidí své pracovní místo, zvedne židli, žákovská služba umyje tabuli, zkontroluje celkový pořádek.
 8. Žák nosí denně do školy potřebné pomůcky a žákovskou knížku. Do školy žáci zbytečně nenosí věci nepotřebné na vyučování, tj. větší částky peněz, šperky, apod. Za osobní cenné předměty žáků, nebo jejich rodičů (šperky, peníze, hodinky, mobilní telefony apod.), v žádném případě nemůže škola zodpovídat. Pojištění školy se na případné ztráty těchto věcí nevztahuje.
 9. Žák bez dovolení nebere věci svých spolužáků, ani je bez jejich souhlasu nepřemisťuje.
 10. Žákům není dovoleno do školy přinášet ani distribuovat návykové látky, léky, cigarety, alkohol. V celém areálu školy platí pro žáky přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a návykových látek.
 11. Přísně a důsledně budou postihovány jakékoliv projevy vandalismu, brutality a chování s rasistickým podtextem.
 12. Každý úraz žák okamžitě oznámí svému TU nebo dozírajícímu učiteli.
 13. Při použití WC zachovají žáci pravidla hygieny a čistoty, v těchto prostorách se zbytečně nezdržují.
 14. Žáci dodržují zásady kulturního chování, zdraví všechny zaměstnance školy a jiné dospělé osoby.
 15. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují průběh vyučovacích hodin.
 16. Žáci chodí do školy slušně a vhodně oblečeni a upraveni. Na hodiny tělesné výchovy mají cvičební úbor a vhodnou sportovní obuv.
 17. Žákům školy je z a k á z á n a jakákoliv manipulace s přístroji a elektrickým zařízením školy !
 18. Výpočetní a televizní techniku umístěnou ve třídách je povoleno žákům používat jen se souhlasem učitele, který za ni zodpovídá.
 19. Větrání učeben probíhá pouze v hodině, žáci nesmějí bez přítomnosti učitele manipulovat s okny !
 20. Do všech úředních místností školy vstupují žáci po zaklepání a na výzvu.
 21. Žáci, docházející na odpolední zájmovou činnost, čekají ve stanovenou dobu na své vedoucí na určeném místě.
 22. Žáci zacházejí s učebnicemi a školními pomůckami šetrně. Chrání majetek školy před poškozením. Zničí-li žák svévolně nebo nekázní majetek školy, rodiče zařídí jeho náhradu na vlastní náklady.
 23. Žáci jsou povinni o prázdninách dodržovat pravidla silničního provozu a chovat se tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních.
 24. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.
 25. Vlastní-li žák mobilní telefon a musí-li jej nosit do školy, má jej pod dohledem po celou dobu vyučování – škola neodpovídá za případnou ztrátu nebo odcizení nezajištěného přístroje (viz čl. 9). V době vyučování je zakázán hlasitý režim jakéhokoliv programu, přijímání hovorů a volání, přijímání a posílání zpráv ( s důrazem na zákaz podvodného jednání při hodině), hraní her apod. V době vyučování a přestávek je zakázáno pořizovat zvukové a obrazové záznamy jak spolužáků, tak zaměstnanců školy. V prostorách školy je zakázáno na notebooku, tabletu nebo mobilním telefonu přehrávání a sdílení obsahu nevhodného pro příslušnou věkovou kategorii – dětí školního věku. Zejména se jedná o fotografie a video zobrazující násilí nebo erotiku.
 26. Žák plní dle zadání učitele domácí úkoly
  1. zadávání domácích úkolů žákům je v naší škole možné,
  2. jde o možnost, kterou učitel využije, pokud posoudí, že je pro žáka domácí úkol potřebný,
  3. při zadání domácího úkolu učitel určí způsob jeho hodnocení,
  4. opakované nevypracovávání domácích úkolů je možné posuzovat jako neplnění pokynů učitele a lze je kázeňsky trestat.

  Domácí úkoly mohou mít velmi různý charakter – od procvičování a upevňování učiva na jednotlivých příkladech až po dlouhodobé projekty vyžadující domácí přípravu, může se také jednat o samostatné čtení knih, přípravu seminárních prací, referátů apod.

RODIČE (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI) MAJÍ PRÁVO
zejména na:

 1. svobodnou volnu školy pro své dítě
 2. informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole
 3. informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 4. nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
 5. právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona
 6. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
 7. u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
 8. volit a být voleni do školské rady,
 9. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
 10. požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka,

RODIČE (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ) DĚTÍ A NEZLETILÝCH ŽÁKŮ JSOU POVINNI

 1. zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
 2. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
 3. informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn;
 4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:

 1. napomenutí třídního učitele,
 2. důtku třídního učitele,
 3. důtku ředitele školy.

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

A.Režim činnosti ve škole

 1. Vyučování začíná v 8.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 17 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.
 1. Školní budova se pro žáky otevírá v 6.30 hodin dopoledne (žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování) a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá.
 2. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut . Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 minut .
 3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená – v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
 4. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 6. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30, škola má podle §23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona zřizovatelem schválenou výjimku a maximální počet žáků ve třídě školy je 34, při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů.
 7. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.
 8. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.
 9. Škola (školské zařízení) při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 10. Školy (školské zařízení) zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 11. Škola vede evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 11, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 1. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy.
 2. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 6.30 hodin do 17.00 hodin. Úřední hodiny hospodářky jsou vyznačeny u vstupu do kanceláře školy (podatelny).
 3. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.
 4. Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel školy ve směrnici pro činnost školní družiny a zveřejňuje na veřejně přístupném místě. Poplatek je splatný předem – žák může být zapsán do školní družiny až po úhradě poplatku. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy, podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnici pro činnost školní družiny.
 5. Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.

  Režim při akcích mimo školu

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.
 4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.
 5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků:
  • směrnice pro školy v přírodě,
  • lyžařské výcvikové kurzy,
  • zahraniční výjezdy,
  • školní výlety.

  Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.

 7. Součástí výuky je také výuka plavání v jednom ročníku prvního stupně, v jednom oddělení družiny a lyžařský výcvik v sedmém ročníku. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.
 8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.
 9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
 10. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
 11. Ředitel školy po posouzení bezpečnostních rizik rozhoduje o zařazení žáka na výlet, na exkurzi, na školu v přírodě a na LVVK.
 12. V případě, že žák zdravotně nebo kázeňsky není schopen školu v přírodě bezpečně absolvovat, je zařazen po dobu výletu, exkurze, školy v přírodě nebo LVVK v paralelní třídě svého ročníku nebo ve třídě určené ZŘŠ.

2.11.2016