Projekt ZŠ Zenklova

Zkvalitňování jazykových a počítačových dovedností žáků 2.stupně základních škol

Realizátor projektu: Základní škola, Praha 8, Zenklova 52, www.zs-zenklova.cz

Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2006

Datum ukončení realizace projektu: 31.8.2008

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy www.praha-město.cz .

Evropský sociální fond /ESF/ napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Více informací o ESF a možnostech, které prostřednictvím grantových programů nabízí, naleznete na www.esfcr.cz.

Partneři projektu:

Základní škola – Běchovice  www.zsbechovice.cz

Základní škola Satalice  www.škola-satalice.cz

Základní škola Lyčkovo náměstí 6, Praha – Karlín  www.zs-ln.cz

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28  www.zssutka.cz

Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 – Prosek  www.zslitvinovska6.cz

Role partnera v projektu:

Zástupce základní školy má v projektu roli koordinátora, který sleduje dodržování harmonogramu jednotlivých aktivit, hodnotí jednotlivé části vzdělávacích modulů, evaluuje předkládaný projekt a také se aktivně podílí na konkrétních činnostech.

Partnerská škola vytváří podmínky pro efektivní výměnu zkušeností s tvorbou vzdělávacích modulů mezi školami. Má spoluodpovědnost za průběh projektu a naplnění cílů předkládaného projektu.

Dojde k navázání a prohloubení pracovních vztahů, vzájemné spolupráce a pomoci, která může být využívána i v následných aktivitách základních škol i mimo projekt .

Hlavní cíl projektu:

Projekt podporuje realizaci vývoje školních vzdělávacích programů se zaměřením na tvorbu ŠVP ZŠ.

Jde o vytvoření školních vzdělávacích modulů , které se budou aplikovat na 2.stupni pražských ZŠ.

Jednalo by se v prvém roce o jejich přípravu, realizaci a v druhém roce o jejich aplikaci na 2.stupeň základní školy a ověření.

Jejich cílem je zkvalitňování výuky cizích jazyků a zvyšování informační gramotnosti za využití učebny o 25 počítačích s dataprojektorem z důvodu zajištění výuky pro celou třídou.

Specifické cíle projektu:

1)Vytvoření výukového modulu k jednotlivým jazykům (Aj,Nj,Fj,Šj), který bude obsahovat ověřenou metodiku, praktické ukázky vyučovacích hodin s využitím výpočetní techniky, zařazováním internetu a výukových CD programů do výuky a používání cizojazyčných materiálů.

Každý modul bude připraven pro výuku v počítačové učebně.

Celkem bude zpracováno 5 modulů, každý bude obsahovat 20 vyučovacích hodin:

40 – anglický,20 – francouzský, 20 – německý, 20 – španělský

Celkem bude zpracováno 100 vyučovacích hodin.

2)Vytvoření výukového modulu pro výuku počítačové gramotnosti (v každém ročníku ovládnutí jednoho až dvou základních programů, popřípadě výuku proložit úvodem do některých dalších složitějších programů).

Modul bude obsahovat metodicky zpracované výukové hodiny, které budou mít pozitivní dopad na výuku počítačové gramotnosti v 6. až 9. ročníku na ZŠ. Důraz bude kladen na schopnostech ovládání počítače a základního programového vybavení v praxi.

Každý ročník bude zaměřen na dobré ovládnutí jednoho až dvou základních programů a výuku bude možné proložit úvodem do některých dalších programů.

Modul bude obsahovat 10 vyučovacích hodin pro každý ročník.

Celkem bude zpracováno 40 vyučovacích hodin.

  1. Vytvoření prostředí pro mezipředmětové vztahy mezi jednotlivými předměty a informační technologií. V jednotlivých vzdělávacích oblastech se vyberou témata, která budou využívat počítačovou techniku a která budou zpracována metodicky do výukové hodiny.

Při tvorbě výukových hodin bude především kladen důraz na prolnutí látky mezi jednotlivými předměty tak, aby žáci využili svých znalostí při plnění praktických úkolů z jiných předmětů.

U absolventů 9.tříd se zadají témata pro realizaci závěrečných prácí z jednotlivých předmětů, které žáci budou odevzdávat zpracované na počítačích, a tak budou moci ověřit v praxi získané dovednosti.

Vzhledem k tomu, že školní vzdělávací program bude tvořen tradičními předměty, budou jednotlivé výukové hodiny zpracovány z těchto předmětů : český jazyk  –20, matematika – 20, dějepis – 10, občanská výchova – 8, fyzika – 8, chemie – 4, přírodopis – 8, zeměpis – 12, hudební výchova – 8, výtvarná výchova – 8.

Celkem bude zpracováno 106 vyučovacích hodin.

  1. Zpracování 6-ti průřezových témat při využití výpočetní techniky.

Jedná se o tato průřezová témata:

  1. Osobnostní a sociální výchova
  2. Výchova demokratického občana
  3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  4. Multikulturní výchova
  5. Environmentální výchova
  6. Mediální výchova

Každé průřezové téma bude obsahovat 4 vyučovací hodiny (1 vyučovací hodina pro každý ročník: 6, 7, 8, 9 ročník).

Celkem bude zpracováno 24 vyučovacích hodin.

  1. Schůzky řídícího a realizačního týmu – 2× měsíčně – jedná se o předávání zkušeností a hodnocení jednotlivých částí projektu.

Další schůzky se budou uskutečňovat dle potřeby operativně.

Náplní schůzek bude podrobné vyhodnocování realizovaných částí projektu, aktualizace priorit a dalšího postupu v pokračování projektu.

  1. Zkvalitnění komunikace na školách i mezi školami v oblasti implementace RVP ZV s cílem systémové spolupráce v procesu tvorby a realizace ŠVP ZŠ.

Práce v tomto týmu bude probíhat napříč školami, půjde o výměnu informací a zkušeností pod vedením odborného poradce, který zaručí správnost metodiky k jednotlivým modulům a k tvorbě vyučovacích hodin.

Přínos pro cílové skupiny – žáci 2.stupně základních škol

V současné době má naše škola k dispozici pouze počítačové učebny o 10 počítačích. Celá třída nemůže absolvovat výuku jednotlivých předmětů, neboť by byla aktivně zaměstnána pouze její jedna část a druhá by z důvodu malých prostorů nemohla v učebně ani setrvávat.

Realizací toho projektu se umožní přístup k výpočetní technice jak žákům, tak i pedagogům jednotlivých předmětů, kteří mají evidentní zájem v této oblasti využívat své počítačové znalosti a chtějí takto zkvalitnit svojí výuku.

Finanční podpora bude využita i pro učebnu o 25 počítačích s dataprojektorem, aby se zajistila možnost aplikace modulů ve výchovně vzdělávacím procesu pro celou třídu.

Předpokládáme, že dojde ke změně postojů žáků 2.stupně ke studiu jazyků a informační gramotnosti, a tak jim umožní snazší budoucí uplatnění na trhu práce.

Kontakty:

Mgr. Jaroslava Nováková – manažerka projektu – ( 266 317 935

email – zast@zs-zenklova.cz

Mgr. Irena Lhotková – odborná asistentka projektu – ( 284 823 307

email – red@zs-zenklova.cz