Spolupráce s francouzskou školou z Brive

Na pozvání rodiny našeho žáka, který plní povinnou školní docházku ve Francii, a na pozvání ředitele školy pana Edmonda Micheleta, vedení školy navštívilo na konci března tři školy v Brive.

Chtěli jsme vidět, jak vyučují naši francouzští kolegové ( metody vyučování, systém práce s integrovanými dětmi, hodnocení žáků apod.), jak vypadá režim a provoz francouzské školy, její vybavení, jak funguje školní jídelna, jaká je organizace řízení školy.

Celou návštěvu provázela jednání s panem ředitelem Micheletem o vzájemné spolupráci mezi našimi školami – rádi by s námi úžeji spolupracovali v oblasti prohlubování výchovy k myšlení v evropských souvislostech, které by mělo základ ve výměnných pobytech žáků i pedagogů. V prvním případě jsme se shodli, že poznávat životní styl lidí jiné než vlastní země je pro vzájemné poznávání a pochopení v Evropě v žákovském věku velmi důležité. Rovněž výměna pedagogů je profesně přínosná, vidět jak to dělají jinde, hůř nebo lépe, je inspirativní pro vlastní pedagogickou práci.

Na závěr naší stáže jsme dohodli, že na jaře v příštím školním roce bychom uskutečnili výměnný zájezd našich a francouzských žáků. Vše závisí dále na určení tématu tohoto projektu ( francouzská škola pořádá Evropský týden), na zájmu rodičů žáků v obou školách, na možnosti spolupráce s českým pěveckým sborem, který by obsadil část míst v autobusu, na zdárném řešení finančního zajištění projektu z fondů EU atd.

Hlavní cíl naší cesty – tedy dohodnout možnosti případné další spolupráce  – se nám podařilo naplnit. Zájem z obou stran je, možný termín i podmínky výměny jsou dohodnuty.

Škola v Brive, kde jsme měli možnost hospitovat na hodinách latiny a výtvarné výchovy. S paní ředitelkou jsme pak prošli řízení školy, její financování a režim.

V této škole jsme byli přijati panem ředitelem Davidem. Školu jsme prošli s ním i s několika jeho spolupracovníky. Cenné bylo setkání s výchovnou poradkyní, která nám přiblížila systém integrace talentovaných dětí i dětí s poruchou učení. Zajímavá byla rovněž naše účast na odpolední pracovní schůzce vedoucích pracovníků s ředitelem školy.

Třetí škola nám nabídla setkání s paními učitelkami mateřské školy a prvního stupně školy základní. Díky obětavosti paní Tothové ( maminka našeho žáka, který se vzdělává na první z výše uvedených škol), jejímu organizačnímu úsilí a hlavně její trpělivosti v tlumočení z francouzštiny jsme mohli nahlédnou pod pokličku našim francouzským kolegům.

Tato návštěva nás mimo jiné přivedla k zamyšlení nad naším způsobem vyučování i výchovy. Srovnání nás utvrzuje v tom, že je nutné na jedné straně udržet naše přednosti a rozvíjet je, na straně druhé uchopit některé naše snahy tak, aby náš vzdělávací program zohledňoval naše členství v EU.

Návštěva francouzských dětí a učitelů v Praze

Prvním krokem k vzájemným návštěvám byla jednodenní zastávka francouzských žáků s pedagogickým doprovodem v Praze po cestě z Wroclavi.

Naši hosté se najedli v naší školní jídelně – při loučení s paní vedoucí ŠJ si pochvalovali, co pro ně paní kuchařky připravili – velice jim chutnalo. Dospělí ocenili i nízkou cenu oběda ( 1,5 E).

Po krátké instruktáži a prohlídce školy jsme vyrazili za krásami Prahy. Osvědčená trasa Václavské náměstí – Staroměstské náměstí – Židovské město – Karlův most –Malostranské náměstí – Hrad slavila, jako ostatně vždy u cizinců, obrovský úspěch. Nadšení zavládlo zvláště na Staroměstském náměstí a na nábřeží u Rudolfina s výhledem na panorama Hradčan. Kolem půl deváté zbyl ještě uondaným poutníkům čas na nákup suvenýrů a dárků domů. Přesně v půl desáté se vydal autobus s francouzskými hosty domů.

V takto nabytém programu se našlo místo i na další plánování naší eventuelní spolupráce v příštím školním roce. Dveře k další spolupráci jsou tak ještě více otevřené.