Informační leták základní školy

k zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.


Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28

Tel.: 284685856

Fax: 284 682 295

e-mail: reditelstvi@zssutka.cz

Úřední hodiny podatelny:

 • pondělí 7.30 h. – 8.00 h.
 • středa 14.00 h. – 15.00 h.

Zřizovací listina

vydaná 19.12. 2001, kterou se dnem 1.1. 2002 zřizuje Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 jako příspěvková organizace. IČO: 60 461 845 IZO: 102 261 253

Ředitel školy: Mgr. Zbyněk Drozda, jmenován ředitelkou odboru školství MHMP ing.DášouHostašovou dne 13.6.2002, s účinností od 1.8.2002 na základě výsledků konkurzního řízení.

Poskytování informací a vyřizování podnětů, oznámení a stížností je v kompetenci ředitele školy. Vymezení pravomoci ředitele školy je stanoveno zákonem č. 561/2004 Ředitel školy podle školského zákona č. 561/2004 Sb. v oblastí informací:

 • §10 (3) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílají zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 • § 164
  1. Ředitel školy a školského zařízení
   1. rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
   2. odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
   3. odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
   4. vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
   5. vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
   6. zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
   7. zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
   8. odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.
  2. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.
 • §165
  1. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále
   1. stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
   2. odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
   3. předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.
  2. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
   1. přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
   2. přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,
   3. odkladu povinné školní docházky podle § 37,
   4. převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
   5. přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. l a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
   6. přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
   7. přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
   8. opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8,
   9. snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
   10. podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
   11. uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
  3. povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.