Informace umístěná v hale školy na veřejně přístupném místě

Vážení rodiče,

rádi bychom vás co nejlépe informovali o činnosti školy, o dobrých výsledcích, které dosahujeme, a nabídce pro vaše děti. Všechny potřebné informace vám poskytujeme při třídních schůzkách, na konzultačních schůzkách, nebo při osobním jednání s vyučujícími či vedením školy.

Tento osvědčený a vyhovující systém jsme doplnili možností získat podrobnější informace, jak nám to ukládá zákon č. 106/1999 Sbírky zákonů o svobodném přístupu k informacím. Tyto informace jsou volně přístupné v podatelně tj. kanceláři hospodářky školy. Jde především o přehled poskytovaných informací a ceník za jejich poskytování, údaje o jmenování ředitele, vymezení jeho pravomoci a působnosti, jméno pracovníka určeného k poskytování informací a vyřizování stížností, podnětů a oznámení, údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat, a další postup stanovený příslušnými právními předpisy, postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů, postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace, přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí, sazebník úhrad za poskytování informací a výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

Informace o všech těchto skutečnostech vám poskytne hospodářka školy, telefon :284 685 856 nebo v úředních hodinách podatelny (kancelář hospodářky školy) pondělí 7.30 h. – 8.30 h. a středa 14.00 h-15.00 h.